โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส (gas turbine power plant)

โรงไฟฟ้าประเภทนี้ผลิตไฟฟ้าด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิงในห้องอัดอากาศของเครื่องกังหันแก๊ส ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในมีขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้า

โดยเริ่มจากการอัดอากาศให้มีความดันสูง 8 ถึง 10 เท่า   โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส    แล้วส่งอากาศจํานวนนี้เข้าห้องเผาไหม้ โดยมีเชื้อเพลิงทําการเผาไหม้จนอากาศในห้องเผาไหม้เกิดการขยายตัว มีแรงดันสูงและมีอุณหภูมิสูงเพื่อไปหมุนเครื่องกังหันแก๊ส หลักการทํางานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวม โรงไฟฟ้าระบบพลังความร้อนจะทํางานรวมกันระหวางกังหันเเก๊สเเละกังหันไอน้ำ

โดยเชื้อเพลิงถูกสง่เข้าห้องเผาไหม้ โดยมีอากาศที่ถูกอัดด้วยความดันสูงจากเครื่องอัดอากาศถูกอัดเข้ามาในห้องเผาไหม้ จากนั้นเเก๊สจะได้รับความร้อนจากห้องเผาไหม้ เกิดการขยายตัวของความดันและอุณหภูมิ เเก๊สร้อนที่ได้นี้จะถูกสงเข้าไปขับดันกังหันเเก๊สสําหรับขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เเก๊สร้อนที่ขับดันกังหันเเก๊สนี้จะถูกส่งออกไปยังห้องเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง

และนําความร้อนนี้ไปตามน้ำที่หม้อน้ำ น้ำที่ถูกต้มจะกลายเป็นไอความดันสูงไปขับกังหันไอน้าเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า สวนไอน้ำที่ขับดันกังหันไอน้าแล้วยังมีความดันสูงอยู่จะไหลผ่านวาล์วความดัน ทําให้ได้ไอน้ำสวนนี้ก็จะนําไปขับดันกังหันอีกครั้งหนึ่ง ส่วน 34 อิเล็กทรอนิกส์ กําลังสําหรับการอนุรักษ์

พลังงาน ไอน้ำที่ความดันลดลงก็จะถูกสงเข้าไปยังเครื่องควบแน่นซึ่งจะระบายความร้อนของไอน้ำด้วยน้ำ ไอน้ำจะถูกควบแน่นเป็นน้ำเเละปั้มจะส่งไปยังถังพักน้ำเพื่อส่งไปต้มยังหม้อต้มน้ำ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวมใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรีโฮลดิ้งจํากัด (จังหวัดราชบุรี)

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (จังหวัดสมุทรปราการ) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (จังหวัดนนทบุรี) เป็นต้น  โรงไฟฟ้าบริษัทไตรเอนเนอจี้จํากัด 

ข้อดี คือใช้ระยะเวลากอ่สร้างและติดตั้งน้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ สามารถเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและเสริมเข้าระบบโดยใช้เวลาเพียง 15 นาที เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูง คือแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดีเซลไม่เจือปน จึงทําให้ไอเสียคือแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล้องโรงไฟฟ้ามีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มีระดับเสียงดังน้อยมาก โดยได้รับการออกแบบควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองอยางเพียงพอ  ufabet เว็บหลัก   ทั้งแหลง่ผลิตในประเทศ และจากนอกประเทศ ได้แก่แหลงแก๊สจากประเทศพม่าและมาเลเซีย สามารถนําไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันแก๊สไปผลิตไฟฟ้าในระบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ำได้  

ข้อเสีย คือการส่งท่อแก๊สเป็นระยะทางไกลทําให้ทําลายสิ่งแวดล้อม การใช้ประเภทของโรงไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทมีการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบและต้นทุนคาไฟฟ้าที่เหมาะสม 

Posted by adminone in สังคมทั่วไป